Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Nasam bvba te Brecht. Via deze website beoogt Nasam consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze informatie over financiële producten en/of diensten te verkrijgen. De informatie over financiële producten die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

De inhoud van de door Nasam gepubliceerde en samengestelde pagina's is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat Nasam niet in. Nasam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens Nasam verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Nasam bemiddelt niet in financiële producten. De op of via deze website ingediende aanvragen worden zonder verdere tussenkomst van Nasam rechtstreeks en uitsluitend verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van de door de bezoeker zelf geselecteerde producten. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van financiële producten, komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s). Nasam speelt hierin geen enkele rol.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De activiteiten van Nasam zijn – in de zin van de Wet op het financieel toezicht – niet aan te merken als het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in financiële producten. Nasam wijst erop dat het aanbieden van en adviseren of bemiddelen in verzekeringen en financiële producten een Wft-vergunning vereist. Financiële dienstverleners die over een Wft-vergunning beschikken, zijn opgenomen in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om vast te stellen of financiële dienstverleners aan hun vergunningplicht voldoen.

Nasam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie geleverd door Nasam is het eigendom van Nasam of van zijn leveranciers. Kopiëren, herpubliceren of redistributie van de informatie, al dan niet gedaan met behulp van caching, inframen of soortgelijke middelen, is te allen tijde verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nasam.